تماشای خیره کننده دو گوزن در آستین فراخوان پلیس و کارگران نجات حیوانات است.


لینک ها کوتاه شده

tinyurl.com/y3pkatd4
is.gd/EP6R4Y
shrtco.de/BEHUN
clck.ru/REyfA
u.nu/b40ur
ulvis.net/mfp

بیشتر بخوانیم؟
چگونه آنها با محدودیت ویروس کرونا در سال جاری رقص سختگیرانه رقص را ایمن کردند؟